Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1187 1188 1189 1190 1191 Weekblad "De In dischman", te s-Gravenhage Mevr.Rebergen Schoutenkampweg 1C Soest a Directeur van Ge meentewerken K.V. Incassobank te Arasterdam. Directeur van Ge meentewerken verzoekt een artikel over de gemeen te Soest in het weekblad "De Indisch man" te plaatsen. beklaagt zich over het ophalen van asch en vuilnis. De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake rapport uit bij schrij ven van 6 October 19j>8, no.916. i' r deelt mede, dat door E.Siebbeles, Verl.Dalweg 51, te Baarn, niet volle dig uitvoering is gegeven aan de hem verleende vergunning voor den bouw van een dubbel woonhuis aan den Heu- velweg, alhier. Geadviseerd wordt terzake een aanschrijving aan Siebbe- les te zenden. deelt in antwoord op het schrijven dd. 29 Sept.j.1. mede niet te kunnen overgaan tot het voorstellen van een lagere premie voor de te sluiten ven- zekering van gemeentegelden. V/el kan 10$ korting worden gegeven bij voor uitbetaling der premie voor 5 jaar. bericht naar aanleiding van het ver zoek van H.M.Hoegen om wijziging van de rooilijn geldende voor het landgoe<jl Colenso, Opgemerkt wordt, dat de ge vraagde rooilijn eerst kan worden be paald, wanneer onherroepelijk vast staat, hoe de oplossing van de voer genomen verbinding Beetzlaan-Vrede- hofstraat zal worden. Een en ander zou nog te meer klemmen, omdat vol gens het aanhangige plan tevens aan de westzijde van den weg zal worden gebouwd en ook daar de rooilijn moet worden vastgesteld. Om eenigszins aan de wenschen vari a- dressant tegemoet te komen, zou hem kunnen worden medegedeeld, dat onaf hankelijk van de eventueel vast te stellen rooilijnen het voor hem moge lijk is de villa te bouwen, welke ach terwaarts op het terrein is geprojec teerd, dit laatste ingevolge het be paalde onder art.22, 4f van de Bouw verordening

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 629