vb. ws/ gemeen- Indisch- n van en schrij- 6. les t volle de hem b o uw en Heu- erdt iJiebbe- jven kunnen ran een ,en ver- el kan voor jaar t ver- g van andgoecjl de ge en be- ast- vccr- reae- nder vol- s aan rden moet /an a- i liem onaf- te moge- te ach- iro j ec- it be- Bouw- BESLISS1NG Afdeeling No. Aanmerkingen en Besloten wordt aan dit verzoek gevolg te geven. I/Jj Besloten wordt adressante te berichten dat bijzondere oJ}- omstandigheden aanleiding hebben gegeven en wellicht nog wel eens zullen geven tot onregelmatigheid in de vuilnisophaaldienst, doch dat getracht zal worden zooveel mogelijk op hetzelfde tijdstip vuil te komen op halen. Besloten wordt aan E#Siebbeles een aanschrijving te in zenden, dat door hem binnen een maand de ontluchtin-^. gen overeenkomstig het bepaalde in art.66 der bouw- I"1'1 verordening moeten zijn aangebracht. Bij eventueele nalatigheid zal zulks op zijn kosten door de gemeente geschieden. Van het schrijven van de Incassobank is kennisgenomen, vr Besloten wordt de premie jaarlijks te voldoen. -p In verband met de aanhangige plannen tot verkaveling Jj van de buitenplaats "Vredehof" wordt besloten alleen h voor de oostelijke zijde van den rijksweg (VredehofstraatH in verband met plannen tot verkaveling van de buiten plaats Colenso de vaststelling van de rooilijn voor dat deel van den rijksweg in voorbereiding te nemen; een opdracht hiertoe zal aan den Directeur van Ge meentewerken worden verstrekt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 630