Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte 1192 -Bestuur A.G.A.V.Si 1193 1194 1195 1196 ^er"Scholen m-rd. Bijbel" Secr .P .Beelj: man, Heuvelweg. P.liunziker e.a. bewoners van de perceelen Beetz- laan 39a-b en -ö. Bestuur afd.Soest van Zonnegloren, p/a MevrJ.W.Swa- ger-Lodder, Vosse*- veldlaan 47, Soest Directeur van Ge- me ent ev/erken verzoekt in afwijking van liet schrijven van B.en Wdd. 4 Uct.1936, no.9/43 op Maandag en V/oensdagavond tot 10.30 uur van het gymnastieklokaal gebruik te mogen maken. verzoekt vergunning tot het houden van een inzameling van oude kleedingstuk- ken, schoeisel of gelden, ten behoeve van behoeftige Kinderen der scholen, zulks in de maand October. De Inspecteur van Politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. verzoeken een tweetal boomen vóór hunne perceelen te rooien. De Directeur van Gemeentewerken brengt afwijzend advies uit bij rap port dd. 6 October 19JÖ. verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op 17 üct. a.s. te houden muziek-filmavond Een eventueel batig saldo zal worden gestort in het fonds "Kinderpavil- joen" van "Zonnegloren". biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 631