vt >*4 'Vb, BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen jhrijven ,9/43 lO.JO (bruik .den van .g stuk ehoeve nlen eert <5r ap- elijk- ct orden li er zoek a de Besloten wordt het bestuur van de vereeniging "A.G-.A.Y.S.uit te noodigen deze aangelegenheid in de vergadering van het College op kinsdag 18 October 1938 om 10 uur mondeling toe te lichten. Op het verzoek wordt, conform het advies van den Di recteur van Gemeentewerken, afwijzend beschikt. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. besloten wordt vrijstelling van vermakelijkheidsbelas ting hiervoor te verleenen. Gelet op het advies van Douw- en Woningtoezichtno. 70 wordt besloten de bouwaanvrage no.1/1077 te weige ren. l/ J( V YlV/. IS c,{(

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 632