Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1197 1198 1199 Ver.Vrijw .Brandweer Soesterberg Comité voor klee ding en schoeisel voor de O.L.schele Ver.voor Vreemde lingenverkeer "boesterbergs Bloei" te Soester- berg 12C0 Ie afdeeling, 1201 1 202 Gedeputeerde Sta- ten van Utrecht. A.IIak e van het <3e' a. bewoners Oude Gracht- n e verzoekt te willen bevorderen dat d kosten van het kachelstoken in de brandweercentrale ad ƒ.30,per win terseizoen, welke abusievelijk door de vereeniging betaald zijn terwijl d ze kosten aan de gemeente in reke ning gebracht hadden kunnen worden, over het jaar 1957 alsnog aan haar worden terugbetaald. verzoekt Vergunning tot het houden eener collecte, ten behoeve van zijn instelling op 25 en 26 October 19p8 Be Inspecteur adviseert tot inwilli ging van het verzoek, mits de collee- doester berg wordt gehouden zendt rekening van inkomsten en uit gaven der vereeniging in verband staande met de bevordering van het vreemdelingenverkeer over het jaar 1957. vraagt heer V te mogen vernemen of aan den .Blamman te Terschelling kan worden medegedeeld, dat de gemeente Soest bereid is een strook gronds ter oppervlakte van 105 M2van pe ceel sectie k.no.3541, gelegen aan d Van Weedestreatkosteloos in eigen dom te aanvaarden en dat de navolgen de werken voor gemeenterekening zul len worden genomen: a. het verplaatsen van den meterput der waterleiding en in verband daarmede het verlengen van de dienstleiding; b. het verplaatsen van de terreinaf scheiding; c. het in orde brengen van den zijtui.fi deelen mede in beginsel geen bezwaar te hebben tegen het raadsbesluit van 29 September 19^8, 4e afd.nr21/636 tot wijziging van de gemeentebegreo- ting voor 1958* verzoeken aanbrenging van een licht punt op den hoek Smitsweg-Oude Grach je. De Directeur van Gemeentewerken verzoekt hem, alvorens tot het maken van het noodzakelijke lichtpunt wordt besloten, machtiging te verleenen aafi de P.U.E.M. opgave te vragen van de kosten van uitbreiding van het Besl over van alsn we li ken word De t De r kenn Besl den werk' Kenni Beslo ma cht

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 635