Ml* -n*:7/ P Jr VV dat de n de er win- door rwijl do reke- )rden haar >uden n zijn 1936.. willi- collec ohoudo n uit- nd het jaar n den kan sente ïds /an pe aan d£ ïigen- rolgen zul- irput md inaf- zijtuih zwaar t van /6}6 rco- icht- jrach eken naken yordt ;n aap i de BESLISSING Afdeeling en No, Aanmerkingen Besloten wordt de vereeniging te wijzen op art.4 der ty* overeenkomst tusschen haar en de gemeente ten aanzien van het onderhoud der brandweermaterialen gesloten, Aj alsmede op het raadsbesluit du. 21 December 1937, uit welke stukken blijkt dat de kosten van het kachelsto- ken in de centrale voor rekening der Vereeniging moet worden genomen. De toestemming wordt verleend. De rekening wordt goedgekeurd en zal den raad ter kennisneming worden overgelegd. Besloten wordt de strook grond in eigendom te aanvaar den en de aan de voorwaarden van afstand verbonden werken voor gemeenterekening uit te voeren. Kennisgenomen Besloten wordt den Directeur van Gemeentewerken te machtigen de kostenopgave te vragen bij de P.U.E.M.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 636