yj af N V ij ven rg, mogen talen •en brengt jven ang t sen brengt be- schaf- fcen aede licht- ng van oren- brengt Aan het bes^^^r wajf ging EHBlljifei BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Aan adressant mede te deelen, dat in het komende ja* de verbetering van den weg zal worden overwogen. e mede te deelen, dat de Vereeni- ens inmiddels ontvangen bericht voor eigen rekening een zaal heeft gehuurd, en afzie van het in verband met de luchtbescherming beschik baar gestelde schoollokaal, aangezien een schoollo kaal geen voldoende gelegenheid biedt voor het geven van een cursus, Op het onderwerpelijke verzoek wordt afwijzend beschikt. Adressant te be richten dat behoudens hoogere goedkeu ring de verbetering van den kampweg in het itomende jaar aan de orde zal worden gesteld. vergunning wordt verleend, conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken. Besloten wordt het te stellen. bedrag ad 1^0,85 ter beschikkin Ho oo. v i. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 638