Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer IkOo hir.Gem. w erken Best.Alg.Gyiun.Ver Soesterberg deelt mede, dat door hem de verschil lende maten van het terrein Vredehof zijn gecontroleerd en in orde bevon den, zoodat het ontworpen plan daaro^ nou kunnen worden uitgevoerd, ooor den voorzitter wordt bij de be handeling van dit onderwerp naar vo ren gebracht, dat het College zal hebben te beslissen omtrent dit plan en de gedachte welke door den Inspec teur van de Volksgezondheid in een onderhoud met 'ieth.Gasille naar voren is gebracht n.1. een weg te projec teeren vanaf de honinginnelaan (ter rein Scnagen) door /redehof, aanslui tende op de Vredehof straat. Be Voor zitter is van meening dat net College ten opzichte van den eigenaar van Vredehof moreel apejrbonden is aan het oorspronkelijke plan en ziet deze oplossing als een ^oede. Bovendien acht sprezer het voor de toekomst gee|r vereiscnte, dat het verkeer vanaf de Beetzlaan moet doorgeleid worden over Vredehof, aangezien de rijkswe^ zeker voor 5c j° aal worden ontlast ais de groote verkeersweg achter Baarn ge reed is. Weth.Gasille vreest dat van hoogerhan bezwaren tegen de verkaveling zalhwor den gemaakt en voelt veel voor door trekking van den weg vanuit de woning innelaan. Hij voelt voor de argumente van den Voorzitter en kan zich er med vereenigen. .Veth.de Bruijn heeft bezwaren van pra tischen aard n.1. dat het ontwerp pla niet als afdoende kan worden aange merkt om reden dat ue kadastrale gege vens van het terrein niet zijn ge raadpleegd. te kadastrale gegevens zullen alsnog moeten worden opgevraagd bij den eigenaar om daarna het plan i onderdeelen te herzien. Het Bestuur van A.G.A.V.3. te Soester berg t.w.Overste 3ar, erkhoven en van Gameren komt op uitnooaiging in d vergadering ter hespreking van het be sluit van het College, genomen in de vergadering van 11 Oct.j.1. tot beper king van de uren waarbinnen het gymna stieklokaal verhuurd wordt n.1. niet later aan lo uur 's-avonds, he Voorzitter zegt dat het College va meening was eeniöing te, dat het bezwaar jen de door B.en van de vef- V. genome maatregel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 641