BESLISSING Afdeeling Aanmerki en No. I ba langdurige oe spreking van de plannen worut oesdoten, het oorspronaelijke plan van verkaveling van Vredehof j jk aan ie nemen «fa verder in bewerking te nemta» hit plan. h^Jl dal na gereedkoming woraea ingebonden bij de Provinci ale Commissie ter beoordeeling, zulks in verband met djs herziening van het uitbreidingsplan. Intusschen aal een en ander aan den eigenaar van Vreder- hof v-orden medegea.eeld en verzocht worden een kadastraal Uittreksel van het geheele bezit bij net College in tej kienen. nadat het Bestuur de vergadering heeft verlaten wordt besloten, met intrekking van net Besxu.it van 11 dezei* opnieuw te bepalen dat de gymnastiekzaal zal worden verhuurd op de ..aanlag- en ./oensdagavonden tot lvgj uur en op den Vrijdagavond tot tyz uur. 'Vetn.de Bruijn zal zich belasten met een bespreking met den conciërge.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 642