Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n n o u 1210 1211 inso.v.Politie Wer .Vrij?»Brandweejr van Soesterberg" maatregel, medegedeeld "bij schrijven van dezer, beter besproken kan worden. Hij geeft daartoe thans de gelegenheid. i)e Voorzitter de Vereeniging Dverste Sar deelt mede dat de door B.en genomen beslissing voor de vereeniging niet is te aanvaarden, aangezien binnen de vast» gestelde uren het „ymnastiekonderwijs der onderscheidene Klassen niet gegeven kan worden. Spreker meent dat de aan- vanKelijke bezwaren, als te veel licht- verbruik e.a. thans zijn opgeheven. Al les gaat nu goed en het Bestuur is het gemeentebestuur dankbaar voor het in orde brengen van de zaal. Omtrent het toezicht door de van gemeentewege aange stelde conciërge merkt spreKer op, dat de zaal uitstekend ordt onderhouden en verzorgd. Hierover bestaat dan ook allé lof. de houding van de conciërge is ech ter niet altijd soepel en geeft aanlei ding tot moeilijkheden onder de leden. Spreker noemt enkele voorbeelden o.a. dat het lampje op de .VCs is uitgeno men, wellicht cm licht te besparen, dergelijke handelingen geven aanleiding tot moeilijkheden. In het algemeen merkt Spreker op, dat van het gemeentebestuur medewerking verwacht mag 'worden, nu het bestuur belangeloos in het belang van het jonge geslacht werkzaam is. Be heeren Wethouders wijzen er op dat tegen de vereeniging eenige beperkende bepalingen moesten worden opgelegd, aan gezien te veel vrijheid onder de leden aanwezig was. Omtrent de houding van de conciërge merken de heeren op, dat zij niet goedkeuren dat bij het toezicht te straf wordt opgetreden. zendt een staat van verricht overwerk tijdens de op 25 September 193$ gehoudef I motorraces. doet toekomen de rekening van inkomsten, en uitgaven harer vereeniging over 1937t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 643