■fvi BESLISSING Afdeelinq I A I Aanmerkinqen en No. rijven van Drden. Hij ïeid. rerste Sar genomen niet is 1 de vast- lerwijs gegeven le aan- il licht- ïven. Al- is het iet in int het ;ge aange- op, dat Louaen en ook alle ;e is ecii- aanlei- leden, n o.a. ui tgeno- sparen. .nleiding teen merkt ebestuur nu het ng van op dat erkende egdaan- e leden g van de aat zij zicht te erwerk gehoudeif nkomstet ver 1937t Besloten wordt het door den Inspecteur van Politie aan- L'jl i i gevraagde bedra0 beschikbaar te stellen en de storting van het bedra^ ad f.35*~~ in gemeentekas door de y* -btorclub Amersfoort te aanvaarden. Besloten wordt de rekening over 1937 goed te keuren. Aan de vereeniging zal een schrijven worden gezonden, met het verzoek om voortaan, te beginnen met 19jÖ een rekening in te dienen net gespecificeerae op6ave van de besteding van de subsidie van: 1. 1.200.-- vuor het onderhoud van het materieel. 2. f.lOü.-- voor vergoeding var: wachten en ververschir:- gen, zoodat geer: vermenging meer plaats vindt van deze subsidiebedragen met andere inkomsten. De o a/f.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 644