Volg- num- j Afzender of voorsteller mer Datu m Korte i n h o u 1212 1213 Bat. Ver .tegen de wer kloosheid A.Endendijk e.a. leden, van den Raad, te Soest 1214 1215 1216 G.G.v.d.Berg,Ra- demakerstr»5a Best.v/d Prov.Utr. Bond v.Vreemdelin gen ver Ke er te Utrecht LÜn.v.Birmenl laken zendt agenda voor de jaarlijksche alge-| meene vergadering op Zaterdag 22 Octo- ber a.s. I verzoeken aan den Raad voor te stellen enkele wijzigingen in het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad aan te brengen. verzoekt hem het perceel i£ no.l38l, was van de erfpacht tegen 1 Januari a.s. zal eindigen te verhuren tegen een huur som, welke ongeveer gelijic is aan den erfpachtscanon. Be commissie Grondbedrijf en Uitbrei dingsplan adviseert, den grond, voorzoc- ver niet bestemd tot weg, te verhuren voor een huur som als gebruikelijk en on der de voorwaarde, dat de huurder den grond, wanneer de gemeente dien noodig j heeft, binnen een termijn van 3 maanden' zal opleveren, waarbij de op den grond staande gebouwen alsdan moeten zijn ge sloopt en van den grond weggevoerd. verzoeict toetreding als lid tot den P.U.V.B. Be Kosten van het lidmaatschap: bedragen voor het gewone ten minste f.10.-- en voor het ondersteunende lid maatschap ten minste f.5*~~ per jaar. deelt mede dat met teitsjaar 1^38/'3j ingang van het annuï de rente van alle verleende voorschotten ingevolge de wo ningwet, voorzoover daarvoor thans een hoogere rentevoet geldt, wordt verlaagd tot 3^2 t i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 645