Yfy* v A^\ du. f ;he alge- 12 Geto ste Hen '.ment van den Raad 38lwaar- a.s. een huur- an den ubrei- voorzoc- rhuren jk en on- er den i noodig maanden! n grond zijn ge- era. den ia t schap iste :ide lid-'! j aar t annuï" alle de vso-; ins een I irlaagd BESLISSING Afaeeling i Aanmerkinas i>e subsidie ad f «4ckan onder de gewone inkomsten en; uitgaven der vereenlging worden opgenomen en verantwoord. Voorts is onder de inkomsten opgenomen een bedrag van f.7.80 terzake door de gemeente Soest betaalde kosten I van bureaubehoeften. Haar dezerzijds bekende gegevens zou dit f.io.80 moeten zijn, zoodat alsnog verantwoording van het verschil wordt tegemoetgezien. Besxoten wordt het Hoofd van ue 3e Afdeeling te machti gen deze vergadering bij te wonen. Besloten wordt den Raad, overeenkomstig artikel 63 van het reglement van orde voor de vergaderingen van den raad voor te stellen het voorstel van de heeren raads leden voor onderzoek te stellen in handen van een door de vergadering te benoemen commissie met verzoek om- trent het gehouden onderzoek verslag uit te brengen. .-ils commissie, te belasten met vorenvermeld onderzoek, zal den raad worden geadviseerd aan te wijzen de commis sie strafverordeningen. I Besloten wordt den erfpachter mede te deelen, dat tot het verleenen van een recht van erfpacht, of tot een verhuring niet kan worden overgegaan, zoodat tot verwij j- dering van den opstal te gelegener tijd (vóór 1 April a.s.; zal moeten worden overgegaan. V dl- lAangezien de door de gemeente gesubsidieerde vereeniginj 1? L ges "Soest Vooruit" en "Soesteroerg1s Bloei" beide reeds lid zijn van dezen bond, kan net college geen vrijheid I* vinden toetreding als lid tot den bond te bevorderen. Het College heeft van dit schrijven kennisgenomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 646