Volg num mer Afzender of voorsteller 1217 1213 1219 1220 1221 1222 il. Jo e eKe r kpaa XI.Z..19, Soest w.Gfroenesteijn, molenstr.v.z.3 V.nat.Publici- teits Bureau.te Amsterdam Afd .financiën ter secreta.rie Datum .Audbureel-ambt b/h gem.dasbedrij te .->oest Best.d»/er.Vrijw. Brandweer v.3'berc Korte 1 n h o u deelt mede bereid te zijn een strook gronds af te staan Tan perceel sectie H no.1494, onder de voorwaarden vermeld in het schrijven van B.en f. dd.ló Sep-|j tember 1933» echter met inachtneming van het maken van een zinkput van 3 IQ zulks in plaats van een zinkput van 2 M3 inhoud. vraagt prijsopgave van het aan de Schrikslaan gegeven bouwterrein, was het huisje van AejTimmers staat. .rop vraagt toestemming tot ïiet leggen van tegels, voorzien van een reclametekst in koper, in trottoirs. Voor een even- tueele toestemming wordt f.2.50 per tegel per jaar in de gemeentekas ge stort. me -Oir.v.Gem.werken brengt gun stig advies uit bij rapport da.6 Gcto- ber 193&> no.1355» deelt mede dat blijkens een aan een re kening van B.Samsam H.V» gehechte bij lage het hoofd der o.l.school te Soes- terberg zich niet houdt aan het voor schrift vervat in den brief van B.en .1van 11 April 1933, 4e afd.no.4040. Voor de levering zijn 2 rekeningen in gediend, n.1. 1 gedateerd 12 Aug.1938 en 1 gedateerd 12 Sept.1930, terwijl opj de bij de rekening gevoegde bons aantee- keningen voorkomen, welke er op wijsen, dat door het schoolhoofd splitsing van de rekeningen en antidateering aan den leverancier is verzocht. verzoekt hem toestemming te willen ver leenen tot net verrienten van eenige nevenwerkzaamheden. vraagt machtiging om over te mogen gaan tot de aanschaffing van brandbluschmid delen tot een bedrag van f.64.41. Het eenij op v^ beslc tegei deze dien gaan wacnt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 647