PJU F- Vla#. strook sectie H vermeld d.16 Sep- neming van 3 k3, t van BESLISSING Afdeeiinq A i Aanmerkingen en No. ae nwaar op at gen van ae tekst en even- j oer is :e- jgt gun- >6 Ccto- i een re- ïte "bij- :e Boes- voor in B.en .4040. igen in- 10.1938 irwijl op 1 aantee wijzen ing van aan den len ver- enige gen gaaïi uschmid- 1. Het College eenigen. kan zich met de gewijzigde voorwaarde ver- Besloten wordt adressant mede te deelen, dat voorloopig niet tot vernoop van dit perceel grond kan worden over-^ gegaan» ifl-lf. op voorstel van den Wethouder van openbare Kerkftn wordt» gJi "besloten, aan adressant te "berichten, dat in "beginsel tegen het verleenen van toestemming tot het leggen van deze tegels "bij het college geen "bezwaren bestaan, in dien ae n.V» tot het leggen van tegels wenscht over te gaan wordt een aanvrage daartoe bij het College inge wacht. Besloten wordt aan Oenoemd hoofd der school een schrij- O ven te richten, waarin hem verzocht zal worden het col- lege inlichtingen te verschaffen omtrent de aanteekenir}- gen op de bij de rekeningen behoorende bons gesteld, aangezien Burgemeester en wethouders zonder nadere toe-j lichting de aanteekeningen voorhands niet goed begrijpen. Besloten wordt aan 1 .ó..-.-ud te bericnten dat het College! alsnog een bepaaldelijice opgave van deze werkzaamheden tegemoet ziet. bedrag Besloten wordt hiervoor machtiging te verleenen tot een van f.64.41. L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 648