Afzender of voorsteller Datum num mer Korte inhoud 1225 werken 1226 1227 1228 feth. Ga,sille ■leth. Gasille rapporteert naar aanleiding van een aanvrage om "bouwvergunning van h.V. Soesterdal te Soesterberg tot bet vernieuwen en uitbreiden van baar theehuis en stelt voor deze aanvrage te verleenen onder verschillende voor waarden. bepleit de wenschelijkheid om de ont- vserp-verordening betreffende bet in exploitatie brengen van bouwterrein door particulieren in nadere beschou wing te nemen en daarna den raad ter vaststelling aan te bieden. zendt een uitnoodiging tot bijwoning van een vergadering, welke ter gele genheid van den door de h.H.A.C. te organiseeren "Vierde /egverkeersdag" op 3 lovember a.s. te s-Gravenhage gehouden wordt. stelt de vraag of de maxima der steunt regeling voor deze gebeente zijn ge wijzigd, aangezien hem bij het teeke nen van het mandaat is gebleken, dat de steun in sommige gevallen de oor spronkelijk vastgestelde norm ad f.12.92 te boven gaat. Je Voorzitter deelt mede, dat hij van meening was dat eenige maanden geledei toen een nota over de steunnorm en werxverschaffingsloon van het hoofd der 3e afdeeling in de vergadering werd besproken, hij gemachtigd was binnen de door den inister voor deze gemeente vastgestelde grenzen de steu normen te wijzigen» Het is hem echter gebleken dat hieromtrent verschil van opvatting bestaat n.1. dat nog geen beslissing te dien aanzien is genomen Spreker adviseert ten sterkste in het belang van de groote gezinnen alsnog goed te vinden de steunmaxima volgens het tarief van de 7e xlasse toe te passen en zulks met ingang van 3 ^ctof ber j.1. ffeth.Gasille kan zien niet met deze verhooging vereenigen, op grond dat het loon in werkverschaffing het ma- ximum steunbedrag benadert hetgeen hem ongewenscht voorkomt. beslot' op ërü met de geeft, werp b zitter beslot visie .Vethou' verder Beslot verteg Beslot aan we deze g den ...i f.15.- dubbel wetboy gen. l.« j..A G 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 653