BESLISSING Ardeeling Aanmerkingen en No. besloten wordt oo het verzoek afwijzend te beschikken, J op grond, dat riet "bouwwerk op zich zelf en in verband t met de omgeving uit een oogpunt van weistand aanstoot HJ4. geefn. -^e nadere beweegredenen zijn vervat in net ont- J werp "besluit niernevens als bijlage gevoegd. me Voor zitter nan zich met dit besluit niet vereenigen. Besloten wordt deze ontwerp-veroraening nogmaals ter |Z visie te stellen van den mir.v.uem.werken. /ethouder dasille zal zich met deze aangelegenheid verder "belasten. Besloten wordt den wethouder van openbare werken als j [Z^j. vertegenwoordiger van het college af te vaardigen. v Besloten wordt met ingang van 3 October j.1» de steun aan werkloozen ingevolge de rijkssteunregeiingvoor deze gemeente te berexenen met inachtneming van de door den minister toegestane maxima, zijnde respectievelijk j f.15.f.14.-- en f.13.5^ (t.w. uitgetrokkenen, dubbel uitgetrokkenen en ongeorganiseerden; Jethouder dasille kan zich met dit besluit niet vereenij- gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 654