Afzender of voorsteller Voorzitter Datum Korte inhoud stelt thans officieel aan de orde ee- nige te nemen "besluiten ten aanzien van personeelsaangelegenhedenwaarto reeds in "beginsel "bij de behandeling van de ontwerp begrooting 1939 «as besloten t.w. a. den bureel-ambtenaar j?.A.mud, werk zaara bij het gasbedrijf, wegens het behalen van het diploma gemeentefinan ciën met ingang van 1 Januari 1939 oevorderen tot adjunct commies en die|os bezoldiging in verband met de salaris regeling vast te stellen -eg. voor 1939-/ f .1536. te verminderen met ongehuw denaf trern. _b. aan den Raad mede te deelen aat bi het College het voornemen bestaat den technisch ambtenaar op arbeidsovereen Komst h.U. Tillemans met ingang van 1 Januari 1939 in vasten dienst aan te stellen in den rang van technisch amb tenaar 3e klasse van Gemeentewerken e in verband daarmede den Raad voor te stellen het besluit tot de vaststel ling van de formatie van den dienst van gem.v.erken te wijzigen in dien zih dat aan de afd.Bouw- en /oningtoezicht wordt toegevoegd de functie van tech nisch ambtenaar 3e klasse. In de begrooting 1939 wordt bij voor baat voor de belooning van dezen amb tenaar opgenomen een bedra^ van f.20ö^. zijnde de aanvangswedde ad f.1290»-- verhoogd met 8 verhoogingen van f.99*f tot f.2G82. c.. de Klerk ter secretarie A.hijaink ingaande 1 Januari 1939 een extra pe riodieke verhooging van salaris toe tè Kennen ad f.98.en diens salaris voor 1939 te bepalen op f.1096.-- te vermin deren met ongehuwdenaftrek. d. de Klerx ter secretarie in tijds lij Ken dienst G.J.n.Jansen ingaande 1 Januari 1939 tn vasten dienst aan te stellen als Klerk ter secretarie en uiens jaarwedde over 1939 vast te stellen op f.1096.-- te verminderen me t 0 ng ehuwd e naf tre k e. de adjunct-commies ter secretarie op arbeidsovereenxomst A.Grostingaai de 1 Januari 1939 in vasten dienst aan te stellen met toekenning van een extra periodieke verhoouinto ad f.98.-- en diens salaris over 1939 vast te stel len op f.1299»verminderen met o ng eh u w d e naf tr e k. Omtrent de punten c, d en e is door den gemeentesecretaris een gunstig rapport uitgebracht. Je be worde, behou toege

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 659