Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 101 roorsitter 102 105 104 105 106 Voorzitter P.v.d.Witte,Torenstr. 17» 3oest Ged.otaten van Utrecht •Jeth ,v.Financiën Commandant Leger des Feils, Amsterdam deelt mede, dat hem uit een gehouden "bespre king met Lïej.Stam is gebleken, dat vanwege de Vereeniging "Het 2g cent3 fonds", welke ver- eeniging geen officieel bestuur schijnt te bej- zitten doch gevormd wordt door de beide zus ters van het Wijkhuis en Mej.Stam, zonder vergunning van B.en vii, een collecte in de ge meente wordt gehouden ter verkrijging van gelden tenbehoeve van bedoeld fonds. Spreker vraagt hieromtrent het oordeel der vergadering. stelt de vraag of de bij besluit van B.en W. dd.7 "December 1537 aa& d.e afd.E.F.B.0. te 3'berg voor 1938 toegekende bi jdrage ad f.50.' in de kosten van het geven van een cursus in E.H.B.0, op een afzonderlijken post dient te worden geraamd dan wel dat deze bijdrage moet worden bestreden uit den post "Kosten van maatregel en tot bescherming der bevolking te gen luchtaanvallen" (volgno.557)zooals de aanvankelijke bedoeling was. vraagt toestemming tot het aanbrengen van een reclameplaat van Lip's Slotenfabriek, ter rootte van 2x1 M aan de zijgevel van zijn perceel. De Bir.v.Gem.v/erken en de Inspecteur iran Politie brengen omtrent deze aangelegen- leid rapport uit bij brieven dd.23 Dec.1937 en 5 Januari 1938. -''oen toekomen een exemplaar van het door hen oedgekeurde raadsbesluit dd.21 December 1937 waarbij werd besloten voor een bedrag van aominaal f.25.000.vrij in te schrijven op 'e 32 1° oblig.leening 1938 groot f.1.058.000. ten laste der gemeente Zandvoort, en wijzen 3r voorzooveel noodig nog op, dat, nu de aan koop boven pari geschiedt, het redelijk is, dat het verschil tusschen de aankoopsom en de lominale waarde van de stukken ten laste van 'en gewonen dienst wordt gebracht. stelt voor de rente, te berekenen over de doo het wegenfonds bij de gemeente, ingevolge raadsbesluit van 17 December 1931» belegde gelden, over het jaar 1937 vast te stellen op verzoekt toestemming tot het houden eener in- ameling, t/b der in het tijdvak Febr.-Maart

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 65