I Volg- i num- I Afzender of voorsteller l Datum Korte o u mer 1232 Gir.G em. w e r Ken 1233 1234 -.Xegemaat e.a., :»ala .Pyrmontlaan 63 Soest i vaBagl j niiof 3 3 kras tér dam. 1235 J.Groenhuyzen e.a. be v.Soestduinen 1236 1237 1238 .."atChr .Gehe'elonthJ. Ver.afd.Soest V oorzitter Jirectrices v/d ki nderherstoorden "Trein o.gS" doet toeKomen de voorgaarden voor den aanleg van weg no.152 met gedeelten van de wegen 149 en 151* verzoeken, aanbrenging van een lichtpuno; ne uirv.Gennwerken brengt nier omtrent rapport uit bij schrijven da.17 Gct.193^ no.l36ü. verzoekt vrijstelling van vermakelijk- heidsbelasting voor een op 14 üovember a.s. te geven film-avond. Je opbrengst Komt ten goede aan de "ivdssie-Verkeer smiddelen actie" verzoeken uitbreiding der straatverlich ting te Soestduinen. De Dirv.Gem.werKen brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.17 Oct. I93B, no.l3ól, verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een op 16 nova.s te geven filmvoorstelling. wijst, in verband met alinea 7 van I C.d.n. da.3 Dec.137» afd.I no.1238/891,j op de noodzauelijkheid, dat in net be- volkingsregister een aanteekening wordtj gesteld b.v."Jibd" achter ae namen van dj personen, die bij den Luchtbeschermingsf dienst zijn aangesloten. verzoeken toestemming te willen verlee- nen tot het houden eener huiscollecte, teneinde den Kinderen van het herstel lingsoord Vo sseveid" en "L'ieuweweg" alhier een St.nicolaas en kerstfeest te kunnen bezorgen. De Insp.v.politie adviseert tot inwil liging van het verzoek. De V002 vastst' tot hei ticuli* inmiddi zeer V3 noedel: in de j j Geslote ae aanc ui tbr e zien. üo het Beslot» loopern beschoi gene en 1 en hie] Op iiet gens df vermak* niet m< I Beslot* ning "j die bi, Cp het te houc van Po: i n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 661