Uii/yA. BESLISSING Aanmerkinge 1/ Be voorwaarden zullen later Delend worden en vsel na ae vaststelling van de betreKKelijke ontvser^-verordening tot het in exploitatie brengen van "bouwterrein door par-''1 ticulieren. Inmiddels wordt de decretaris gemachtigd den bouwpastoor zeer vrijblijvend inlichtingen te geven oxutrent ae ver- uoedelijice oosten van wegenaanleg en van een bijdrage in de Kosten wegens het leggen van een riool. *4j- ■iieslüten de wordt adressanten te berichten dat net verzoex p* aandacht van net college heeft, en bij een volgende uitbreiding der straatverlichting nader zal worden be- i(j. zien. celijK- go net verzoek wordt gunstig "beschikt, )vember iverlich-l IV-OJ Besloten wordt niet op het verzoen in te „aan voor het J>j loopende dienstjaar, doch deze uitbreiding opnieuw te beschouwen bij het. samenstelling Tan de voorgenomen al- 14 gemeene uitbreiding van het lichtnet voor het jaar 1939» en hiervan aan adressanten mededeeling te doen. Opliet verzoek wordt afwijzend beschikt, aangezien vol gens de meening van het college de verordening op de verxiiaKelij Kheidsbelasting vrijstelling voor dit doel niet mogelijk maakt. O' 1'IA Besloten wordt in net bevolkingsregister een aanteeke- ning "Lbd" te stellen achter de namen van de personen, die bij den luchtbeschermingsdienst zijn aangesuoten. Op het verzoek wordt gunstig beschikt. Be datum van de te houden collecte moet in overleg met den Inspecteur van Politie worden bepaald. (T

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 662