Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1246 1247 1243 1249 125^ 1251 Di rGem. v.er ken Kechtsk. en accoun tantsbureau B.Beek< iaën en G. /.let er se te Apeldoorn J.J.v«d.Kam,Drie- hoeksweg 12» Soest Best. tentoonstel. C1 Ver v. Pluimve e t e el(t en Kon.fokkerij "Soest en Omstreken" te Soest G.hieboer,üoster wij t v.e 0 0 2 and t S'.de Kond brengt rapport uit omtrent den aan koop van een faecaliënauto bij de firma Ary Jordaans te Schiedam voor een bedra„ van f.4107.--. De Gommissie Openbare .erken kan zich met dezen aankoop vereenigen. brengt onder de aandacht, op A.-J Jokkens, gemeente-deurwaarder te Soest, een vordering groot f.151. in handen te hebben, welke niet word^ voldaan, zoodat, indien A.D.Jokkens niet voor .Donderdag 13 Oct.a.s. zijn schuld voldoet of althans voor een regelmatige afbetaling zorg draagt, tot beslag op zijn salaris zal moe ten worden overgegaan. vraagt in aanmerking te mogen komen voor schilderwerk. De Dirv.Gem.wer ken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.2l Oct.1938 no.965« verzoekt beschikbaarstelling van een medaille, in verband met een op 22- 23 en 24 hov.a.s. te nouden pluimvee tentoonstellingalhier. verzoekt het hem mogelijk te maken at gevorderde gelden in maandelijksche termijnen te mogen afbetalen en deelt mede deze kosten in het vervolg niet te kunnen betalen, zoodat overplaat sing van zijn krankzinnige dochter naar een contract-gesticht zal moeter volgen. Voorts is onder dagteekening van 22 October 1938 ingekomen een schrijven van C.Bleeker, deurwaarder bij het kantongerecht te Groningen, waarin wordt medegedeeld, dat ieboer het verschuldigde in maandelijksche ter mijnen zal voldoen. vraagt of de kosten van opmeting van de te ruilen stukken grond door den landmeter voor gezamenlijke rekening of geheel voor de gemeente zullen zijn. Door /eth.sasille zou medege deeld zijn, dat er geen kosten van d^n landmeter bij zouden komen, mits met de uitzetting en opmeting door een g meente-ambtenaar genoegen werd genomeh Aangezie is verie steld ee teneinde zunnen 0 Deze aan, Burgemee met den Op het v op Ge be van schi Besloten stellen. het Goll boer het voldaan zaritor e en deurw; zal aa.i uitvoerli lingen s' Besloten kening t dat de g D

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 669