9?eu&: 'fo. s/ré 3n bespre- vanwege de ff elke ver- iijnt te be- beide zus- zonder e in de ge- ing van s. Spreker vergad eririk. an Ben V/ B.O. te e ad f.50.- cursus in t dient te jdrage moet ten van volking te- zooals de igen van een .ek, ter >1 van zijn j Inspe.cteux tangel egen- 5 Dec.1937 5t door hen scember 1937 irag van ohrijven op C .1.058.000. en vijzen nu de aan- elijk is, oopsom en de a laste van over de doo: ngevolge belegde e stellen op en eener m- Febr.-.kaart BESLISSING Afdeelinq 1 A - j Aanmerkingen en No. Besloten wordt aan bedoelde vereeniging te berichten, dat een dergelijke collecte niet kan worden toegestaan, aangezien het ollege van oordeel is, dat deze vereeniging voor versterking van nare financien in de eerste plaats moet zorgen voor uitbreiding van haar ledental en zij door het houden eener collecte haar doel en opzet voorbij zou streven. Afgezien van het vorenstaandeis het College van meening, dat het aantal te houden collecten ter verkrijging van gelden voor ondersteuning van behoeftigen dient te worden heperkt, aangezien centralisatie in deze noodig is ter ^eXdenJSiï3^ van een doelmatige hulpverleening of besteding van Besloten wordt bedoelde bijdrage voor 19 38 te betalen uit volg- bU no.357 van de gemeentebegrooting voor 1938. M s Adressant aai worden medegedeeld,dat hij geen toeatenming behoef* l> 1\. voor het aanbrengen van bedoeld reclamebordaangeaientft hier 1) veSSt V°°r 6811aBrtikel> perceel word^ "J/S' dat dezpVp^ eI °p Worden gewezen, dat hij, wanneer blijkt i 'e ontsierend is, kan worden aangeschreven deze re clame te verwijderen of te veranderen. Aangezien gehandeld wordt overeenkomstig de zienswijze van de en wor t het schrijven voor kennisgeving aangenomen. YJ jt6 Aldus wordt besloten. des Heil81 WOr,?t afisi^zend besehikt, aangezien door het Leger lehouden! P h6t J&ar ree<is vele c°Hecten worden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 66