eeung Aanmerkingen zich aangezien aoor den Haaa te dezer zaKe reeds een crediet f&aJh» is verleend van f.36^0.-- zal aen naad .-.orden voorge- ^0 steld een aanvullend creaiet te verleenen van teneinde tot den aankoop van deze faecaliënauto te runnen overgaan» heze aangelegenheid wordt in handen gesteld van den Burgemeester ter afdoening, zulks na gepleegd overleg met den gemeente-ontvanger Op het verzoek wordt gunstig beschikt» Van der ham wordt j/ oJh op de betrex'lende lijst geplaatst voor net verrrenten -jg van schilderwerk in het jaar 194-4. J Besloten wordt een zilveren medaille beschikoaar te stellen. Jd V i'bj het College kan er zich mede vereenigen, hoer hei verschuldigue in maandelijKsche voldaan, doch zuIks zal alsdan dienên te Kantore van deurwaarder Bleeker. Hiervan en deurwaarder Bleeker mededeeling worden zal aa.i deurwaarder Bleeker uitvoerlegging over te gaan lingen staakt, aat aoor »ae- termijnen wordt geschieden ten zal aan xJleboer jedaan. Voorts worden verzocht tot ten zoodra ^.ieboer zijn beta- UA. J hrl. i Besloten wordt ae opmetingsKosten voor gezamenlijke re-| kening te nemen, aangezien het college van oordeel is, (A aat ae gemeente ook belang heeft bij aeze ruiling. iti

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 670