Afzender of voorstelle r 1252 1253 JJir. Gen. wernen Datum hV.'ida. - en hxpl ,.-.y"je nieuwe kaas4 stad Pchied'am 125A Uonf.3t.Vinc.ver, te ,'ioestdijk 1255 125Ü 1257 125B AfdJinanciën J.Hij adersSteen- hoffstr.75> Soest; J.Brandenburg üteenhoff str12b Soest üest.u.er. v. Vrij 4 godsdienstigen Korte adviseert net vergulden en verder op schilderen van de wijzers enz. van heil torenuurwerk op den geneentetoren op tj dragen aan G.huurderman. en dn.voor de som van f.205* verzoekt in de betreffende verklaring van afstand van grond aan de Burg.Gro-| tiiestra^t de bepalingen van het recht van uitweg op die straat, op te nemen. verzoent vrijstelling van vermakelijk- neidobelasting voor het geven van eeni- ge filmvoorstellingen (smalfilm). Ben eventueel batig saldo zal worden aangewend in het belang van arme gezin-| nen. _Judus w< ndressai j zaak get 1 van de t pen schi worden c Cp het vestigt er de aandacht op dat, blij ken jAan het een ingekomen rekening van A.i.Sijt- hoff's Uitgevers ..iy h.V. we0ens geieverj de boexcen, het hoofd der Openbare J.L.il school zich niet houdt aan het voor schrift, vervat in den brief van B.en van 15 februari 1>'37j afa.no. 589/1571. geaecad ten ad x xelijk xi te aeele houd var. Ie afa.n verzoekt maatregelen te willen treffen voor het doen aanbrengen van een goede van afwatering voor het terrein, gelegen de woningen Steenhoffstraat 77 en 77c e.a. op de bestaande rioleering| opdat de bewoners der hier aan grenzend) woningen geen hinder meer zullen onder vinden van den modderpoel, welke ont staat bij zwaren regenval. Be Bir.v. uem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.19 Oct., no.1259' verzoent verbetering aan te brengen in den afvoer van een rioolput vóór zijn huisperceel, me hir.v.Gern.werken deelt mede dat inmiddels de noodige verbete ring is aangebracht. verzoekt de naast het gebouw Religie erj hunst, staande lantaarn zoodanig te wiij' len doen verplaatsen, dat deze vóór hetj gebouw komt te staan. Je Birv.Gem.weri ken brengt hieromtrent rapport uit bij scnrijven dd.19 ^ct.1938,no.!3ó2. Adressan zal dien gemeente huidigen zien de culieren Adressan middels Besloten voorterrt zuixcs noc 1 n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 671