Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1261, Voorzitter stelt aan de orde het verzoek van het R.K».kerkbestuur St.Petrus en Paulus te 3oest om vergunning voor den bouw van een R.E.Herk met pastorie op eexi terrein kad.bekend in sectie hno, 2^04, gelegen aan de ontworpen wegen nos.152 en 151 van het uitbreidings plan dezer gemeente. Alvorens deze vergunning kan worden gegeven behoeft het herkbestuur eenige ontheffingen van bepalingen der bouvïverordening t.W. a. ontheffing, als bedoeld in art,9 lid 4 der bouwverordening» b. ontheffing van het bepaalde bij art.13 der bouwverordening (achter erfafscheiding) 1262 J.h.0» ireen,genees heer te Euis ter 1262 T.; .G'Breen,genees heer te Huis ter Heide verzoekt hem ingaande 31 Cctober 1930 om gezondheidsredenen een verlof te willen verleenen van waarschijnlijk 2 wezen. 1263 Best,7.V11 S.mC verzoekt toestemming tot het houden eener verloting ten behoeve van te stichten fonds voor "training en ter rein" Inso.v.xjolitie heeft geen bezwaar. 1264 Beat «Verlotingscom- iïissis l.L. en U.L. school 0. verzoekt toestemming tot het houden eener verloting ten behoeve van schoo fonds ter bestrijding van diverse ui tgaven. ln65 jirhem,werken adviseert tot dunning van de beplan ting van het gedeelte der Julianalaan gelegen tusschen Hieuwerhoek en de splitsing in ilhelminalaan en Julia nalaan. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 677