v BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinger 'Besloten wordt; 1. de ontheffing, beaoela bij art.9 lid 4 der bouwver ordening te verleenen onder de navolgende voorwaarden voordat met den 'bouw een aanvang zal worden gemaakt, aal door het R.K.^uer hoe stuur als waarborgsom een bedrag van f.lü45G.-- in de gemeentekas worden ge stort voor de richtige nakoming van de verplichting; van het Kerkbestuur tot overdracht van den voor we genaanleg bestemden, in onaeriing overleg aan te wijaen en uit te zetten grond en de bekostiging van' wegenaanleg (waarin rioleering begrepen; met onder houd en evnetueele andere verplichtingen, zooals een en ander door den haad aezer gemeente bij algemeene verordening zal worden vastgesteld, zulks met dien verstande dat aoor de gemeente van de gestorte waar borgsom een rente zal worden vergoed, gelijk aan de beleeningsrente, welke door de nederlandsche Bank telkens op den eersten van de maand wordt vastge steld. 2. de ontheffing te verleenen, als "bedoeld in artikel 13 der bouwverordening met dien verstande, dat de kerk geplaatst kan worden op een minimum afstand van 1G uit de achtererf af scheiding. 3. de bouwvergunning te verleenen overeenkomstig het besluit no.1/1523 hiernevens als bijlage gevoegd, ae bouwvergunning en onthef- ewezen worden Baast ae voorwaarden aan fingen verbonden zal het Kerkbestuur nog op de punten 2-5 van het rapport van den commandant der Brandweer, dd.24 October j.1. zulks in verband met de veroraexüng ter voorkoming, vau brand. Het in punt 1 van dit rapport genoemde acht het colle ge in verband met het reeds aanwezig zijn van vijf deu ren overbodig, Besloten wordt aan J.M.Ó'Breen ait verlof te verleenen. het Gollege zal gaarne vau hem vernemen, welke arts met de waarneming vau de praktijk te zijnen huize is belasi Besloten wordt toestemming hiervoor te verleenen. Besaoten wordt hiervoor toestemming te verleenen. Besloten wordt tot dunning van deze beplanting over te gaan, conform het voorstel van den mirecteur van ueu. werken. V fhH.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 678