Volg num mer 1266 I367 1265 I2Ó9 1270 1271 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 3est.v/d P.U.B.V, te Utrecht vfd.kinanciën insp.v.Politie G.Gr.A.Graffner Julianalaan 36, Soest Jeth.Gasille Dir.Gem.werken verzoekt toetreding als lid tot den P.U.V.B. Qe kosten van het lidmaatschap "bedragen voor het gewone ten minste f.10.-- en voor het ondersteunende lid maatschap ten minste f.5*-- per jaar. biedt ter vaststelling aan ontwerp-be- sluiten zot vaststelling van pensioens- grondslagen; a. ingaande 1 Januari 193Ö van A.iinter 00 f.1400.--. b. ingaande 1 goril 193Ö van J.J.Gerrit se op fI7IO.-- _cingaande 1 Augustus 1936 van J.C.S. .klapper op f.093. d. ingaande 1 Juni 1936 van B.van ^etel op i. 17 26 _e. ingaande 1 April 193^ van J.G.van voor op f.4756*--. wijst op de wenschelijkheid, dat het voor het algemeen rij verkeer opengestel de gedeelte van de Vredehof straat in het belang van de vrijheid en veiligheid val het verkeer in beide richtingen wordt gesloten verx-claard voor het verkeer met rijwielen. aangezien de Rijksweg A'dam-Amersfoort voor het verkeer met rijwielen reeds is verboden verklaard tot kmp 36ü ware dei Ainister van Waterstaat voor te stellen het verbod uit te breiden tot knop 37 vraagt een slijtvergunning voor de ter-j zijde van perceel Julianalaan 36 staan-, de garage. biedt aan het ontwerp van een voorloopir ge koopovereenkomstwaarbij P..Juin ^r. te Soest aan de gemeente Suest een j strook grond in eigendom overdraagt. Onder j.1. t den me streve grond I Kaad v Beslot Ge ste a ing- b. ing; _P« infa< d. ing; e. ing adviseert niet in te gaan op het verzot» van J.H.Benschop om hem te verkoopen eef aantal illuminatieglaasjes, en den heer! Benschop te verzoeken de in bruikleen gegeven glaasjes in te leveren onder ad- vulling van de gebrokene. lil dus Op het makimuii Besiote eie^ex. groet 0 5423 ge eeukoms oézfc aa uitbrei Aldus w

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 679