I pu 1 ra rd 'ebr I 107 108 109 110 111 112 N.V.Nederl'lid den stand sbarik, kantoor ooest G .Klomp, A^Molder en R.H.Loen, Soeat Voorzitter G.Burgwal e.a.bew.v/q woningen v."Goed "Wo— l nen" a/d Beetzlaan ■UirGeinwerken Inspecteur Lager Onderwijs 113 "DirGem .werken "bericht de aflosbaarstelling van de 4 '7° lee ningen Nederland 1954 en 1936 per 16 Februari 1958. Houders der nog uitstaande niet uitgelote obligatiè'n kunnen met recht van voorkeur in schrijven op de 3 5cjo obligatieleening 1938 tot den koers van 99i" vragen ontheffing van de voorwaarde, dat elke huurauto voorzien moet zijn van een goed wer kende taxa-meter. Be Inspecteur van Politie brengt omtrent deze aangelegenheid advies uit bij schrijven dd.10 Nov.j.1. La.K.no.3394/4* vestigt er ^e aandacht op, dat.de Nederl.Spoor wegen ter ond.erteekening hebben doen toekomen de overeenkomst inzake verhuur van een stuk gronds achter het Gemeentehuis. verzoeken aanbrenging van een lichtpunt aan dei Beetzlaan tegenover den Koekoeksweg. Be Dir.v.Gem.werken brengt afwijzend advies uil bij schrijven dl.20 Januari 1938, no.1300. deelt mede, dat loor RCvSuydamlG.aarw.weg 15, alhier, niet is voldaan aan den inhoud van een hem gezonden aanschrijving dd.20 Becember '37, le afd.no.1/1136 (betreft het aanbrengen van een ligustrumhaag langs de terreinafschei ding van perceel sectie E no.5492, gelegen aar. den Pelikaanweg) Verzocht wordt machtiging te verleenen om deze ligustrumhaag van gemeentewege op kosten van v.Jujdam aan te brengen. deelt mede geen bezwaar te hebben tegen een oei noeming van K.R.Groot, kweekeling met akte aan| de o.l.school in de ICerkebuurt tot tijdelijk onderwijzer aan die school. adviseert het sorteeren, verzamelen en wegvoe ren van afval enz. van de gemeentelijke opslag' plaats van asch en vuilnis voor het tijdvak va| 15 Febr.1938 t/m 31 Bec.a.s. onder de bekende voorwaarden op te dragen aan N.van Es voor de door hem ingeschreven som van f,365* Bes ger ge-\ Op den van 1 Aan |Spo van eer IBru 1 toe I doe! kom' wegi Op li rij kri, de voor 3e si geve |ie s.' pe "1 L'eri :rir 'd(Jr er 1 ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 67