y 4 i» BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen Onder intxenkinfa van de inde vergadering van 18 Cctober j.1. terzake genomen beslissing aai aa.. adressant wor den medegedeeld, dat hoewel het College instemt met net streven van den grond van de haaa voor te Bond net geen vrijheid nan vinden, op 1 financiëelen toestand der gemeente, den steilen als lid toe te treden. V 5T. Besloten wordt de pensioensgrondslagen als volgt vast Januari 1§38 van i,.inter op f.l40o.--. April 1938 van J.J.berritse op f.1710.--.! Augustus .1938 van 3.C.3.klapper op f.893»- Juni 1938 van 3.van netel op 1.I72O.--. April 1938 van J.C.van boor op f,4750.--. te stellen; ingaande 1 ingaande 1 c.. ingaande 1 d ingaande 1 e. ingaande 1 Aldus wordt besloten. Ofl het verzoek wordt afwijzend beschikt, aangezien het 1/ maximum aantal der vèrgu&hingen is bereikt» li. Besloten wurdt den raad voor te stellen hst stuk grondJ i? gelegen aan de Verlengde ialmalaan, hoek Soesterengvaeg groet ongeveer 1119 32 en kad.bekend "als sectie H no. 5423 ged. aan te koopen, wanneer de desbetreffende overj- eenz;omst duor den heer B. .Buin Sr. is onaertee-tcend meze aanmoop gescnieat in versand met het vastgestelde uitbreidingsplan der gemeente. Aldus wordt besloten. P7 aij 3»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 680