Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer 1272 1273 1274 Je per.da üostaln Vondelln en Vosse- ïeldin. ür.Gem*werken 1275 .Jir.Gem.werden I27Ó 1277 1278 Voorzirter Schoolfonds Gomite - iehb.school S' ber jir.Gem.«erken Korte i n h o u S geeft in overweging den Raad voor te 1 stcilen voor de Engendaalschool de ver goeding, als bedoeld in art.lol der L.C, .vet I92C Over het jaar 1935 vast te stellen op een bedrag van x.9.71 per leerling voor de afd.g.l.o. en op een I bedrag van f.11.70 per leerling voor de I at a.o .n.G. j verz.oeken den Raad verschillende verbe- 1 teringen aan de wegen in het Yosseveld aan te brengen. Je Dir.v.Gern.werKen brengt hieromtrent i rapport uit bij schrijven du.20 Gct. j.1. no.1364. deelt mede, dat de 1"1V.Schoolmeubelenfa- briek Erven Kooymans-hes tot een totaal- bedrag van f.674.05 een prijsopgave heefj gedaan voor de levering van schoolbanken ten behoeve van de school voor g.l.o. in de Kerkebuurt. Verzocht wordt om een machtiging teneinde deze bestelling te doen. brengt advies uit over het verzoek van G.j.hoot om den grond aan de Laanstraat j welke tot 1 Januari a.s. aan H.Kok is verhuurd, ingaande dien datum aan dozen te verhuren. Voorgesteld wordt aan adresf sant te berichten, dat een verhuur van den grond niet meer zal plaats vinden. vraagt ontheffing van de betreffende be palingen uer JinKelsluitingswetin ver band met het voornemen om in de Kegel- zaal van hotel "t Zwaantje" een attrac tie-avond te organiseeren op Zaterdag 5 hovember tot des namiddags 12 uur. Je Insp.v.Politie heeft geen bezwaren, mits op dien avond in voormelde locali- teit niet zal worden gerookt. deelt mede niet te kunnen voldoen aan het verzoek om het stroomverbruik in he perceel Steenhoffstr.6 op te teilen bij het stroomverbruik van het xoerceel Steef hofdstr.4 en dit totaal-verbruik te bel-] rekenen geldend tarief. tegen het voor het gemeentehuis: biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teerceningen en.adviezen. iiuus v esiote t-rstvu iet adv Geslote schoolb >mzeobe e s.i.0 te rerhuur yp het dat op c hesiotei e:one Gelet 0 i October de aanvi williger

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 681