4- iSJr 1'Af- r te de ver-1! der L»oi te per p een voor de verde- seveld mtrent Oct. belenf a- t o taai ave he^ff ilbannea l.o. in een Lng te :k van istraa >k is i d e z e n M adres ir van .nden. ude de in ver-fj :egel- at trac* rdag 5 aren, ocali- aan in het en dij 1 Steeiji1 te del tehuis verzoej van dej BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen llaus wordt besloten. besloten wordt het adres aan de orde te stellen in de Eerstvolgende raadsvergadering met praeadvies conform iet advies van den -Jir.v.Gem.werken. \>M- 1-1 HIJ besloten wordt opdracht te geven tot levering van de schoolbanken voor f.674-.Op» onder voorwaarde, dat de nnzetbelasting voor rekenin^ van de i.'.V.is. .jes-Loten wordt aan adressant te berichten, dat een verhuur van grond niet meer aai plaats nebben. Jr v lij. 00 het verzoen wordt gunstig bescnint, op voorwaarde dat op dien avond niet zal worden ^erookt. besloten wordt voor het perceel Steenhoffstraat 6 het gewone vastrechttarief aan te vragen. IS Jf v iU. (J-elet op het auvies van houw- en Woningtoezicht da.20 october 1938, nos.127, 129, 13ü en 128 wordt besloten de aanvragen nos.1/1524, 2/4ü5j 2/486 en 1/lp24 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 682