num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1279 1280 1281 1282 1283 1284 hir.Gem.werken 3ecr•lentoonst.cor der Verv.Pluimvee teelt en kon.fokke rij A.v.Asselthoofd der v.dmuchtschoo 3 0 e s t A.G.den Besten, Beetzlaan l8b,secr Chr3e sture nbo nd i^g^Boone e.a.ei^. en bew.v.oerc.ge legen a/d Hartman- laan Ged.aten van Utrecht brengt rapport uit over de gedragingeii van den chauffeur H.A.Vos en adviseert oaatregelen te treffen hem uit den dienst van gemeentewerken te verwijde ren. verzoekt toestemming tot het houden eener geldinzameling t/b van eene op 22, 23 en 24 november a.s. te houden tentoonstelling van pluimvee, konij nen enz. De Insp.v.politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. verzoekt toestemming tot het houden eener inzameling van gelden voor schoolKleeding en schoeisel, t/b der armste kinaeren der v.d.Huchtschool. oe Insp.v.politie adviseert tot inwil liging van het verzoek, mits de inza- lelin,., wordt gehouden alleen bij de ouders der leerlingen. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte voor een te houden St. licolaasfeest voor de kinderen der <erklooze leden, aangesloten bij den Jhr.Besturenbondne Insp.v.politie idviseert tot inwilliging van het ver zoek. verzoeken maatregelen te treffen om net vestigen van winkels enz.in de bestaande en nog te bouwen woningen an de Hartmanlaan tegen te gaan. de dir.v.Ge^.werken adviseert aan de eigenaren van de perceelen Hartmanlaai 14-23 en 98 een aanschrijving te zen- ien om er zorg voor te dragen, dat □innen drie maanden de betreffende per ceelen weder beantwoorden aan de voor schriften welke golden bij de in ge bruikneming daarvan. .even in overweging te bevorderen dat alsnog gehandeld worde overeenkomstig net standpunt van den in. v. Binnenland sche Zaken, zoodat invoering van de saaarisverhooging voor het gemeentepeif soneel niet eerder behoort te geschie- ien dan met ingang van 1 Januari 1939

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 685