4' vH y<z^/. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .besloten wordt aan H.a.Vos mede te aeelen, dat het college naar aanleiding van een rapport van den sJir.v. üem.werken voornemens is hem te straffen en d&t het yy^.crfZ college nem overeenkomstig het bepaalde in art.82 van net algemeen ambtenarenreglement in de gelegenheid stelt zien te verantvjoorden binnen 4 x 44 uur. Op het versoen wordt gunstig beschikt. j M /J y/é'\ Het verzoek wordt ingewilligd, mits de inzameling alleen wordt gehouden bij de ouders der leerlingen. '/3 'y/7 Het verzoek wordt ingewilligd, mits alleen Oecollec- teerd wordt bij leden van den oond, de partij of bij /3 geloof sgenooten. nesxoten wordt aan de eigenaren van de p<=rceelen hart manlaan 14-43 en 9^ QQu aanscnrijving te zenden om er zorg voor te dragen dat binnen zes maanden de betref fende perceelen weder beaxitwoorden aan de voorscxxrif- ten, welke golden bij de in gebruikneming daarvan, hij niet nakoming dezer lastgeving zullen op hun kos ten van gemeentewege maatregelen worden getroffen, welke hiertoe zullen iczden. v$\hL Het college heeft van Staten kennis genomen komsti'g den wensch va dela. Aan den raad zal van een en ander mededeeiing wgrden gedaan# met verzoek dienovereenkomstig te besluiten. het soxirijveix vaxx u-edepuoeerae en zal bevorderen, dat overeen- den minister zal worden gemand'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 686