Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 1235 Best.Vrijw.Brand-i weer van Boest 1206 1287 H.V.«ü.B.I.h." te Soest Voorzitter 1288 Voorzitter 1289 Af d.Beia stingen x 1290 Voorzi iter 1291 DirGen,werken geeft in overweging toe te staan dat vaa ;den overblijvenden post op volgnummer ;33C der gemeentebegroating 1938 ad f.99, voor reparaties en herstellingen aan de, ouden ord-manschappenwagen alsnog zoo veel mag worden gebruikt els noodzakelij is voor aankoop van de noodige oude on- derdeelen ter herstel van dien vsagen. vestigt de aandacht op haar "benzine, wei ke een veel hooger Cctaangetal heeft dai de thans aan de gemeente door de concur rentie aangeboden benzine. legt over de van verschillende maatscha; pijen e.d. ontvangen offertes voor een te sluiten ongevallenverzekering ten be hoeve van het politiepersoneel dezer ge meente. wijst op de wenschelijkheid om in het vervolg de beslissingen op verlenging van pacht van landerijen alsook nieuwe verpachtingen ter afdoening te stellen in handen van Veth.Gasillezulks in het belang van een vlottere afdoening van biedt aan ter vaststelling:2e suppletoir kohier hondenbelasting over het jaar I937 tot een bedra^ van f.l.50> supplf toir kohier hondenbelasting over het jaar 1938 tot een bedra^ van f.84.51'* stelt voor het oordeel van het Departe ment van faterstaat inzake de verlich ting van de Vredehofstraat te vragen. biedt ter goedkeuring aan eenige verzoe ken om bouwver0unningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. 'Zt ci XI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 687