-f 'i -*7. ix dat van ummer ad f. 9V<' aan de, og zoo- iaakeli,; ude on- a0en. ine, wei =eft da*; concur- latsclia.. >r een ten be ïzer ge het •ging .ieuwe ellen in he van pletoir aar e supo het 5g. parte- Lich- ,;en. rerzoe- ran de Afdeeling en No. Aanmerkingen BESLISSING Op het verzoek vsordt .afwijzend, b escnikt op grond dat het college van meening is, dat wanneer een auto nooJ Gig mocht zijn voor vervoer van manschappen ter uit voering van maatregelen voor ae luchtbescherming als dan voldoende gelegenheid bestaat een vrachtwagen te huren, terwijl toch mag worden aangenomen dat de nieuwe manschappenvsagen der brandweer voluoende in de behoefte van dien dienst voorziet. Het college heeft hiervan kennisgenomen. De wethouder van openbare werden zal bij de volgende inschrijving zijn aandacht hieraan schenken en hiervan te gelege- uer tijd aan het college mededeeling doen. ampele overweging van de vraag of deze ongevallen verzekering moet worden gecontinueerdwordt besloten ^een verzex-cering hiervoor de te besluiten uat de gemeente Veth.Gasille verklaart zich grond dat naar zijn inzicht de eeie uitkeeringen meer aan te gaan ;edexct dient en aaarme zelf het. risico neemt beslissing op ^eiixeente voor eventu- te zijn. 1/ cJi v i(M tegen deze Besloten wordt verpaentingen van ^rondexx aan weth. uasille ter beslissing over te laten, tenzij naar aieus oordeel een besluit van het voltallig college noodig is. V V tJj- Jeze kofiieren worden vast&estelu tot bedraden vaix resp.f.1.50 en f.84.50, en den ontvanger ter hand ge steld, ter invordering. Besloten wordt een scxirijven te richten tot den Hoofd ingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te Utrecht, inhoudende het verzoek, of hij aan het col lege wil mededeelen aan welke van de twee soorten van verlichting, n.1. door gas of door eiectriciteithet Departement van ,/aterstaat de voorkeur 0eeft. Ier be oordeeling van een en ander zal vanaf 7 kot met 13 i.ovember a.s. de gasverlichting en van 14 tot en niet go „.ovember a.s. de electriscxie verlichting branden. Gelet op het advies van Bouw- en Uoningtoezicnt da. 1 Uovember 1938 nos.136 en 137 wordt besloten de aan vragen nos.I/I328 en 1/1529 te willigen. - 1/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 688