y'a£ r BESLISSING Afd In9 I Aanmerkingen en No. 4 fo lee- .6 Fe omari .et uitgelote >rkeur in- .eening 1958 1 Besloten wordt van deze conversie geen gebruik te maken. Te gele gener tijd zal aan het vrijgekomen geld een Bestemming worden ge geven. e, dat elke i goed wer- mtrent deze ijven dd.10 Op bedoelde verzoeken wordt afwijzend beschikt, mede op grond van l? den omstandigheid dat de Rijksverkeersinspectie het aanwezig zijn a van een taxa-meter noodig oordeelt. n Lj hederl.dpoor-j Aan den Raad zal worden voorgesteld bedoel* terrein van de ITed. en toekomen Spoorwegen te huren mn in ar- 3 een stuk Spoorwegen te huren van jaar tot jaar en voor een maximum duur van 10 jaren, tegen een jaarlijksche huursom van f.10.voor hei eerste jaar vermeerder* met f.1administratiekosten. Weth.de jruijn ve^claart zich tegen deze huursom, aangezien de gemeente toch el veel kosten zal moeten betalen voor het beplanten van be-j doeld terrein en de verfraaiing voor een groot deel ten goede komt aan de omgeving van het station Soestdijk, waarmede de Spoon- wegen zijn gebaat. r-oJi. ïtpunt aan dej 3g. 3nd. advies ui^ no.1500. Op het verzoek wordt afwijzend, beschikt, aangezien het de bedoe ling van adressanten is om een verbetering van de verlichting te nrijgen ten behoeve van het bereiken van de schuur op het erf van; de woningen en de straatverlichting uitsluitend behoort te dienen voor de verlichting van de openbare wegen. IClaarw.weg en inhoud vem|j .20 December t aanbrengen rreinaf schei- gelegen aanl eenen om deze 1 kosten van 1 tegen een 'oei 5 met akte aan| )t tijdelijk 3esloten wordt aan deze aangelegenheid verder geen uitvoering te [9 v '/i\i |>esloten wordt met ingang van "aandag 17 Januari 1S58 K.R.Groot [;er. 09 ';®n tot "tijdelijk onderwijzer aan *e o.l. school in de L.j uurt> voor zoolang zulks inverband met de ziekte van Hej. rinkgreve noodig zal blijken te zijn. Len en wegvoe- telijke opslag'; iet tijdvak vaj er de bekende an Es voor de 365* Ljj b®slo'te^. ^oor van S3 zal vtfcfr 15 Februari a.s. moeten f, 'ebrm- een beflrag van 52.16 (voor het tijdvak van 15 n- .1'. 1 rn 31 aart 1938) en van een bedrag van telkens f,104.2é 0>' e/pv^ bi^vak van 1 APril t/m 50 Juni - 1 Juli t/m 50 3eptem- 1 1 October t/m 51 December 1958. jSV 6X1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 68