Volg num mer 1292 1293 Voorzitter 1294 Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud h.Keulen,Beetzlaan 42a Genie-officieren verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, middels het aanbieder eener lijst, t/b van het houden van een StITicolaasfeest voor de kinderer der -iOderne Arbeidersbeweging, ne Insp.v.Politie adviseert tot inwil liging van het verzoek. stelt aan de orde de behandeling van de ontwerp begrooting van Maatschap pelijk Hulpbetoon voor het dienst jaar 1939» blij mens dat ontwerp wordt een subsidie geraamd ad f«123*C0G. Wethouder (iasille vindt dit bedrag te noot, in vergelijk met het vooraf gaande jaar. ne stijging is te hoog, weshalve hij meent te moeten volstaan met f.llÜ.CGG»--. .'eth.de Bruijn wil middelen en meent dat met een subsidie ad f»115»OGO.-- kan worden volstaan. Met dit bedrag- kan ue Burgemeester als Voorzitter van ii.H.zeker het nieuwe jaar ingaan Je Voorzitter kan zich met dit sub sidiebedrag vereenigen. In de vergadering komen de genie-offi eieren Kapitein Stumphius en Luit.de Ko ch Ge Voorzitter deelt mede dat door Boujw- en Joningtoezicht geconstateerd en mondelixig gerapporteerd is dat aan de in aanbouw zijnae kazerne beton ge stort wordt zonder voorafgaande con trole van de zijde van Bouwtoezicht. Hiervan was geen kennis gegeven, zoo- dat de opzichter bij zijn komst aan de kazerne in een eigenaardige posi tie kwam te staan, aan Bouwtoezicht is opdracxit gegeven zich met den Ka- pitein in verbinding te stellen, als resultaat daarvan zijn de neeren than|; in de vergadering» Ge Kapitein geeft aan de hand van een schriftelijk rapport een overzicht van het verloop der feiten. Uit dat over zicht blijkt dat het verloop der fei- te n zich iets anders heeft, voorgedaan dan aarivankelijk aan het College is medegedeeld, zoouat het noouig is dat de betroxeken Inspecteur van Bouw- en Woningtoezicht gehoord wordt. Het blijkt dat deze niet ter plaatse aan wezig is. Inmiddels wordt door de beide wethouaers gewezen op de fout van de Genie, om bouwtoezicht niet te xOeStt leen Besioi toon gen t< ieth.i. te^cn

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 691