Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 1295 1296 1*97 Gemeentesecretaris .annenkoorver "Apollo" J.ue /rits, Hoogte 50, 3'berg Korte 1 n n o u te waarschuwen wanneer "beton gestort wordt, tekeer daar blijkbaar de beton constructies door dezen dienst nog niet zijn gecontroleerd.Je heeren officie ren moeten toegeven, dat hunnerzijds contact gezocht moet worden met bouw toezicht, omdat zooals zij begrijpen een vrijgevigheid in deze ten aanzien der Genie bij uitvoering van bouwwerken door derden consequenties zou meebrengt; Je toezegging van kapitein Gtumphius, dat hij in net vervolg contact zal zoe- zen met Bouwtoeaicntis voor het Colltl ge aanleiding toe te staan, dat met het.'f werk worat voortgegaan. deelt het College mede, dat het Comité ter viering van het 40-jarig regeerings' jubileum van jfl a.* de honingin bij de fi- nantieele afwikkeling van de feestvie ring nog moeilijkheden ondervindt. Op grond van ue in begmisei aoor het Col lege geaane toezegging de Comité's Soes en Soesterberg finantieel tegemoet te komen indien de post ad f.löG.(n.1. 1 cent per inwoner] zulks toe zou laten rapporteert de Secretaris dat op die post uitgegeven zal worden f.58.96» 300 Je ver^ ris vei feestvf jubiiei eene Di f .88.-- bedrag ad f,121.04 overblijft. aat eer Hierbij is rekening gehouden aat de uit gaven au f.22.00 welke veroana houden met ae jeugdhulde te Amsterdam niet tot de uitgaven van plaatselijke feestvieriJ moeten worden gerangschikt om reden datj| de Burgemeester van hoogernand is aange schreven medewerking zot die jeugariulde aaviseert .110. - - uit1 bescnikking 3 ster berg te| te verleenen.. Je Secretaris net College een bedrag van het restant aa f.121.04 ter van de Comité's ooest en oo> stellen en l/5* en wel in de verhouding van 4/5 vraagt toestemming tot houden verloting ter versterking muziekfonds. Insp.v.politie heeft geen bezwaar tegen inwilliging. verzoekt toestemming tot net houden eeö collecte, te Soesterberg t/b van net 00 den 2en Kerstdag te houden kinderkerst feest der Zondagsschool "Je Zaaier",al daar. Je insp.v.politie heeft tegen in williging van het verzoek geen bezwaar. i'oestem toestem

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 693