Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1298 1299 1300 1301 -ovorsttaveerne laan 4ó,den nolder 1303 1304 ur.de Beer y j...O len- straat 2ó 'etli.de Bruijn -o orahu ,xxer±cstr 1 52, Goest dir.v.Gem.werken j Best.Pluimveeten- too .stellinoJoest 3J.i eman verzoekt toestemming tot het houden eener collecte, middels het aanbieden van een lijst, t/b van de viering van het St.Licolaasfeest voor de kinderen der leden van de K.B.xJ. Be Insp.v.Politie heeft te0en inwilli ging van het versoek geen bezwaar. stelt voor den Kaad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot het aanvaarden van enkele stroonen gronas voor verbreeding van de Burg. Gr0thestraat. vraagt vergunnin^ tot het aanbrengen van een reclamebord aan de voorzijde van zijn huisperceel. Be Bir.v.Gem.werken en de Insp.v.Bolitie hebben geen bezwaar tegen het aanbren gen van bedoeld bord. vraag-t vergunning tot het aanbrengen vaii een reclamebord aan den linker-zijgevei van het perceel hiddelwijkstraat 3°* Omtrent deze aanvrage wordt advies uit gebracht door den Bir.v.Gem.werken en den Insp.v.politie. stelt voor aan den Baad der Gereformeer de Kerk naar aanleiding van zijn verzoe om wijziging van het uitbreidingsplan t bericnten, iat weliswaar gaarne een voo. stel tot wijzij eixj.a am vdo Cxi ,ing zal worden aanhangig .at vooraf door het 0 es tuur .moet woraea aangegeven noe gebouwen 00 .erm- de het i-term met 01 j benooren.de terrein zal worden 0eplaatst, alsmede ue hoogte van die gebouwen. verzoekt het colle0u evenals vorige ja ren zitting te nemen in het Gere-comite der tentoonstelling. verzoekt terugbetaling van net te veel j betaalde verlofsrecnt voor het aan hem 1 voor het restaurant bij het Soester ha-i tuurbad, verleende verlof A, waarvan tnans afstand is gedaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 695