V V' 5 1> iden üeden ïg van ideren ïwilli- .lxng t tot :en iurg ;ngen van t van .Politie ,a"bre ri ngen var ijgevel 38. es uit en en f oriae er verzoe splan u een voo nhangig t Kerk- oe de 00 het ige ja- - comité e veel 3.11 hem ter xi'a- rvan ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen i'oe stemming tot het houden eener collecte, mits alleen onder partij- en geloofs0eneaten, v.orut verxeenu. "l Besloten worat net hiernevens gevoegde ontwerp-besluit den daad oer vaststelling aan te "bieden. li» Vergunning tot. net aanbrengen van dit reclamebora wordt l tot wederapzeggens toe en voorwaarden toe verleend voorts onder ue gebruikelijké 1G0 e aangezien het co sen reclamebord de verzoek afwijzend beschikt. van Oüigevm ooraeel is, dat het te plaat- g zal ontsieren, wordt op het l? Us V «rib Besloten vsordt aan den raad der oerichten, dat liet colletoe in der ei orneerae bereid be0insel Kerk te is een wijziging van het uitbr•=idii-e,splan aanhangig te ugiCwi aocii dat daarvoor nooui^ is een voorloopitoe schatstee- neriing, waaruit ongeveer ae situatie van de te bouwen kern valt ai' te leiden. Verzocht zal woruen beaoelue situatie te enenin,-, in te zenden. Besloten wordt college bereid iade te aeeieii, dat ue leden van net t? ;ijn in net nerecomité zitting te nemeni -besloten wordt den raan voor te stellen een bedrag van f.lg.po terug te betalen. j-icds i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 696