3 5 e ic j x' t - sreenko. igad rt oe~ lanschri, )eeic. zijn oe- .ng mede, ;ega haa jaar aar i, met .ingen maKen. .K geen de kos- er ii cia- en. G-e- stand, richt n ander van .1. be- r v; o - en van aer hollen u x* w. a c j j 7 .Poli Vcrao.-j n het ven ae etober ten va. o- en BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinqen besloten vsordt aan J.van u-eijtenbeexx een aansenrijving te zenden, glu. iie"G_ec;j.i in afwijKin^, xuet ae aan xiem ver leende bouwvergunning en ^oedgeaeurae teekeningen is 0e bouad te sloopen binnen een termijn, van 14 da0en, aan gezien anders een en ander op weöe het gemeentebestuur zal V9 exU zijn Kosten auor of' van- geschieden. Besloten een brief .ora c aan u.juuc ce van nem verwacht, o=rxenten dat net College waaruit blijnt, aat zijn nanaelwijze niet Kan bescnouwd worden als een ontaui- King van het voorscnrift van B.en ;T.omschreven in xiun schrijven van 11 april 193^» 4e afa.no.4o4u. Besioten wordt aan adressant ...ede te deelen, dat het college zijn stanupunc, omschreven bij schijven van 24 October i93b> no.z5 handhaaft tya. ...et leedwezen heeft het ccj. nis enomen. Besioben worax derscxxeideno woningbouavereenigx richten, aat de inister de vast haaf x ..:tj i he x verzoexx s xr ilet aan ege van dit schrijven ken» y/ aau ae oesturen van ae on- en een schrijven te „csxexae normen nana /Sa oe nouaen en ae nuoai. c zui-.ié.neid te oetrucn.ten. Besloten worat op net verzoea hebberx van twee reclameborden ten beixoeve xerzeherix.x.xaatscxiappij -1u 1 lx. nd Vui. 13^9 DeschikKen en dexx oe oiicr vaxx het oxxi ver0unninta voor het van ae brandi afwijzend te betroKKen perceel aan te scxir ijven, dat binnen 2 x 24 uur de betreffende reclaxxxeborden aoor hem moeten zijn verwijderd, daar an ders aeze maatre0ei op zi 0eschieden, afwezie.. van hij zich blootstelt. Lc ald' xostöx van faex.xe entewege zal de strafvervomint Besloten worat net uit te betalen te.. wacht0 bedrage ela over de maand van j_.lgo»o xc - oser 19. 3 y /22 &Q CitilLC - '(ft& -1 U iU U Ui «aIÓ IX CL 6 Xü-L XXnu. ci ai ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 698