Volg- 1 nam- Afzender of voorsteller mer 115 116 Korte inhoud 114 w.v/d ochooten,Braam- weg 75» Soest 'inister v.3oc.2aken i ifd.Beastingen ter Secretarie 3ir.Ge;n. werken jverzoekt hem op Be een of andere wijze te werk 'te stellen. jdeelt mede, dat de distributie van goedkoope le vensmiddelen aan door kerkelijke instellingen van ■weldadigheid ondersteunde armlastigen, desge- jwenscht door deze instellingen zelfstandig kan geschied en. deelt mede, dat door den Raad van Beroep voor de Uir.Belastingen te Utrecht, het "besluit van den Raad der gemeente Soest dd.9 Sept,'37> no.35» [werd vernietigd. Bij voornoemd Raadsbesluit werd de aanslag straat 'belasting 1957 "ten name van Mevr.de Wed.P.A.P. [Steeriberghe-geb.Sngeringh gehandhaafd. (wijst op het "belang van een goede verdediging van het uitbreidingsplan, waarhij vooral de juridi sche zijde onder oogen dient te worden gezien en verdedigd 118 Voorzitter I' f 1 7eth.v.Openh.Werken stelt de vraag of de in de begrooting voor het dienstjaar 1938 geraamde extra-periodieke ver hoogingen voor de heeren P.W.Blaas en Tv .van Veeren kunnen worden uitbetaald. vraagt goedkeuring der vergadering tot afwerking! Van het gedeelte der Beetzlaam gelegen aan het (einde van de Wald.Pyrmontlaan ten behoeve waar van reeds in het laatst van het jaar 1937 ter plaatse klinkers zijn aangevoerd. jü 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 69