9 'yu sH/tti frcuA- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan adressanten te berichten dat een klacht als in hun schrijven van lü december 1937 ^e" doeld, behoort geuit te worden door den bewoner van het perceel, terwijl uit een onderzoek ter plaatse inf gesteld gebleken is, dat het perceel Schoutenk.weg 73 over een privaatruimte die aan de lesbetreffende voorf beschikt. Besloten wordt aan den heer u.B.laarhof mede te deelen dat de verzekering Maatschappij van oordeel is, dat het op zijn weg ligt om aan te toonen, b.v. door ver klaringen van ooggetuigen dat de schade inderdaad doo, gemeentewerklieden werd toegebracht. Be verzekering maatschappij kan, alvorens zuIks geschied is, de ge meente niet aansprakelijk achten. Besloten wordt dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen. Van deze stukken wordt kennisgenomen. Hieromtrent zijn besprekingen gevoerd met het bestuur der Bouw- vereeniging "St.Joseph"welke besprekingen zijn vast ,elegd in een afzonderlijk verslag, hetwelk in het desbetreffend dossier is opgelegd. SCi '■Li, J i.u Oó G j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 6