Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1307 Dir.Gem.werken deelt mede, dat de werkman H.A. Vos (Arie) zich heden ziek heeft gemeld. 1308 Pensioenraad te s-Gravenhage deelt mede, dat de kosten van het geneeskundig onderzoek naar den ge zondheidstoestand van J.H.Matthesius, fitter hij het gasbedrijf te Soest, ad f. 22,50 op het traktement van J.H.Matthesius moeten worden inge houden ten behoeve van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 1309 Voorzitter stelt aan de orde een voorstel om het inhaalverbod voor het gedeelte van de Vredehofstraat in verband met de ver breeding van dien weg te doen verval len. 1310 le afdeeling biedt ter opmaking aan de lijst "Heide- en Zandgronden" over het jaar 1938, welke ingevolge de bepalingen der betreffende verordening ter clas sificatie moet worden gesteld in han den der Com-missie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan. 1311 Dir.Gem.werken brengt ter kennis dat het voor 1938 oo volgno 331 toegestane crediet ten behoeve van: a gewoon onderhoud van 3 brandspuit- huizen en gewoon onderhoud der brandweercentrales te Soest en Soesterberg ad f. 110.- en b inrichting van de tot brandweerga rage bestemde garage gelegen aan de Lt.Komoenlaan te Soesterberg ad f. 470.- vermoedelijk zal worden overschreden met f. 80.-. 1312 H.v.d.Bout,Nachte- gaalweg 36 namens de Ev-angelisatie Commissie der Oer. Kerken Verzoekt toestemming tot het houden eener collecte aan de huizen der ingezetenen,t/b van de vierin& van het Kerstfeest voor de kinderen der Evang.cursussen en Zondagsscholen, -zulks-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 703