P2 u ESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan Vos 8 dagen ziekteverlof te ver- leenen, of zooveel korter als zal Blijken noodig te zijn. De verklaring bedoeld in art.55 van het ambtenaren reglement behoeft niet te worden overgelegd. Aan den gemeentegeneesheer op te dragen een controle bezoek aan den patiënt te brengen en daaromtrent mede deeling te doen aan het College. Besloten wordt deze kosten voor rekening der gemeente ^ocZr. te nemen. Besloten wordt den raad voor te stellen het inhaalver- bod voor dit weggedeelte in te trekken, conform het ontwerp besluit hiernevens gevoegd. Besloten wordt de lijst "Heide- en Zandgronden" ter classificatie te stellen in handen van de Commissie Grondbedrijf en Uitbreidingsplan. IS i. j Besloten wordt te zijner tijd den post aan te vullen. Besloten wordt toestemming tot het houden eener collec- te bij de lidmaten der gereformeerde £erk toe te staan..,,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 704