Afzender of voorsteller Datu m Korte i n n o u Ned. Heide Mij te Arnhem. Dir.Gem.werken F.A.Mud, bureel-ambtenaar bij het gasbedrijf der gemeente Soest Hoofdingenieur van Directie van den Technischen Dienst der Telegrafie en Telefonie J.RamsVerl.Kolo- nieveg 9 Bestuur der Tuin- bouwliefhebbers- vereeniging te Soest Voorzitter. verzoekt een voorschot ad f. 5600.- te mogen ontvangen terzake de door haar ten behoeve der gemeente uit te voeren werkzaamheden erbonden aan het egali- seeren en verharden van wegbermen t.w. plan 1937 f. 3600.- 1936 f. 2000.- adviseert aan den eigenaar van perceel Talmalaan 9, zijnde A.Reehorst, van Weedestraat 15, alhier, een aanschrij ving te zenden tot het aanbrengen van verbeteringen aan perceel Talmalaan 9. doet opgaaf van de eventueel door hem te verrichten nevenwerkzaamheden, als a.het geven van lessen,meer in het bij zonder boekhoudlessen; b. het inrichten,bijhouden en controle van administratien; vfezei c.het geven van boekhoud-en belastmgaö zendt prijsopgaaf voor het verplaatsen van een telefoontoestel in het gemeen tehuis en voor het bijplaatsen van een tafeltoestel in het kantoor van den Gemeente-ontvanger. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte in het ged. der gemeente! genaamd "Soest-Zuid"zulks in verband met de oprichting op 12 October 1938 vaji eene Muziekvereeniging De inspecteur van politie adviseert NIET-inwilliging van het verzoek. verzoekt een subsidie ten bedrage van f. 15.- uit de gemeentekas te mogen ont1 vangen ten behoeve van een te geven fruitteeltcursus deelt mede, dat tij de leden van het Colle6e overeenstemming is bereikt om het bedrag der subsidie aan Maatschap pelijk Hulpbetoon voor 1939 nader -vast-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 705