f M-m yk x'/'f DO.- te haar voeren egali- ïn .w. >erceel van ;chri j- ;n van .aan 9. >r hem ij als het bij- ontroles vieze; astmgao aatsen emeen- an een den den emeentel erband 193 8 vsfi ert e van gen onti ven het kt om schap- r BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen zulks op 22 en 23 November a.s. De inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. Besloten wordt een voorschot, groot f. 5600.- te ver strekken. Besloten wordt den eigenaar aan te schrijven, indien niet door hem de voorkeur wordt gegeven aan het doen staken van de bewoning, dat door hem binnen een termijn van een maand de volgende werkzaamheden moeten zijn verricht; welke genoemd zijn in het advies van den Directeur van Gemeentewerken d.d. 1 November 1938, No. 20/39, laatste lid, sub 1, 2, 3 en 4» J' Besloten wordt toestemming te verleenen voor de onder A genoemde werkzaamheden; voor de onder b en c genoem de werkzaamheden wordt geen toestemming verleend. y/2* Besloten wordt deze aangelegenheid ter afdoening in handen van den Burgemeester te stellen. De verplaatsing van het toestel op het kantoor der re gistratuur wordt goed gevonden. Op het verzoek wordt gunstig beschikt, 1/ 1% x6i. Besloten wordt dit verzoek in de eerstvolgende raads vergadering aan de orde te stellen en daarbij te advi- seeren het in handen van burgemeester en wethouders te /ffo. stellen. het intrekking van het besluit van 4 November 1938 wordt besloten de subsidie, aan Maatschappelijk Hulp betoon in 1939 te verstrekken, bij den Raad voor te dragen ten bedrage van f. 112. CD0.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 706