Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n h o u 1320 R.K.Bouwvereeni- ging "St.Joseph" te Soest. 1321 Voorzitter vast te stellen op f. 112.000. deelt den uitslag mede der gehouden aan- besteding terzake de aan de diverse complexen woningen uit te voeren schil derwerken. j brengt opnieuw ter sprake het in de no- tulen van 1 Nov. j.1. No. 1290 opgeno- jmen besluit waarbij aan den Hoofdinge- nieur Directeur van den Rijkswaterstaat j zou worden gevraagd door zijn b-emiddeli] te mogen vernemen, welke van de bei.de straatverlichtingen op de Vredehofstraat| t.w. gas of electrisch het Departement I van Waterstaat de voorkeur zou geven. Spreker acht dit besluit minder juist e zou met het oo^ oo de straatverlichting j overeenkomst aangegaan met de PUEL1, weïj overeenkomst nog ruim 4 jaren geldende is de geheele zaak laten rusten. Wethouder de ^ruijn meent dat de Vrede hofstraat door hare verbreeding als een geheel nieuwe straat is te beschouwen «afear de oude straatverlichting is weg genomen. Naar zijn meenin.- geldt voor deze nieuwe straat de overeenkomst niet In afwachting echter van het in deze aai te nemen standpunt stelt de Wethouder ei prijs op aan den Hoofdingenieur Directe]; de vraag te stel len of de verlichting i door middel van gas zooals deze op de Vredehof straat is aangebracht aan de tje igenwoordige eischen van weg-verlichting voldoet. Hierbij ware tevens te wijzen op de financieele voordeelen voor de ge meente wanneer van gasverlichting gebruj wordt gemaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 707