>2 aden aan- erse a schil- t de no- >pgeno- 'dinge- erstaat emiddeli bei.de ofstraat tement even. juist e;: ichtin; EM, weli Idende Vrede-, als eenj Duwen 1 3 weg voor 31 nietj leze aai Dader et )irecte| ihting jp de I de tjs- Lchting- t'ijzen de ge* gebrul BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt, goed te keuren, dat het schilderwerk voor So« perceel perceel perceel perceel terwijl A B C D aan aan aan 198.- 191.- 136.- aan L uitvoerders wordt gegund, te weten aan F..Visscher voor f. 160.- Joh.v. Schalkwijk voor f. H.van Schalkwijk voor f. V»Stemerding voor f de perceelen te Soesterberg gegund kunnen worden aan W.M. Suukel en A. Gros voor de bedragen respectievelijk f.179.- en f. 212.- zoodat het totaal, bedrag /oor Soest en Soesterberg op f. 1126.- is te stellen; als voorwaarde wordt gesteld, dat architect A. Brouwer over het schilderwerk toezicht uitoefent, onverminderd de bevoegdheid van de gemeente om ook harerzijds controle op het werk te doen uitoefenen. Onder intrekking van het besluit genomen in de ver gadering van 1 November j.1. wordt thans besloten conform het voorstel van Wethouder de Bruijn aan den Hoofdingenieur Directeur van den Rijkswaterstaat de vraag te stellen of de gasverlichting op de Vrede hofstraat Rijksweg) aan de tegenwoordige eischen van wegverlichting voldoet. 1/ cJi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 708